luni, 8 noiembrie 2010

Programa competente lingvistice limba franceza 2011
BACALAUREAT 2011
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010


I. STATUTUL DISCIPLINEI
În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de liceu, toate profilurile şi specializările, au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la limba franceză în cadrul Probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.
Această probă se susţine în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:
a. proba de înţelegere a unui text audiat;
b. proba scrisă;
c. proba orală.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
COMPETENŢE GENERALE
L1, L2, L3 - Filiera teoretică, toate profilurile şi specializările
- Filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările
Competenţele generale sunt aceleaşi pentru toate filierele/ profilurile/ specializările (cu excepţia filierei tehnologice), în funcţie de probă (oral/ scris):
- Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare;
- Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare/ sarcini de lucru variate;
- Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă;
- Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE
Competenţele specifice (şi conţinuturile) se diferenţiază pe cele trei nivele: L1, L2 si L3, astfel:

LIMBA MODERNĂ 1
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
  1.1. Identificarea sensului global al unui mesaj.
 1.2. Identificarea ideilor principale/ informaţiilor cheie/ detaliilor specifice/ extragerea esenţialului din texte autentice.
  1.3. Selectarea şi corelarea de informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru. 
 1.4. Identificarea, în mesaje diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate (pentru a le compara cu punctul de vedere personal).
 1.5. Analizarea unor situaţii descrise în texte în scopul unui studiu aprofundat/ al luării unor decizii.
 1.6. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acţiunii).
 1.7. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială, naraţiune la pers I şi a III-a, personaj), a simbolurilor, a metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică


2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare 
 2.1. Descrierea unor activităţi cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes personal şi de domeniul de specializare.
2.2. Relatarea conţinutului unui film/ prezentarea de cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea sentimentelor/ reacţiilor personale în legătură cu acestea.
2.3. Redactarea de paragrafe/ texte pe o temă de interes.
2.4. Expunerea unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple.
2.5. Elaborarea unui raport (a desfăşurării unei activităţi de grup/ proiect individual/ activităţi cotidiene etc.)/ referat/ eseu/ prezentare, argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din experienţa personală sau din alte surse.
2.6. Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale variate, complexe, cu respectarea convenţiilor specifice şi cu folosirea de conectori.
2.7. Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul la context şi la tipul de text.
2.8. *Argumentarea, oral/ în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.
 
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1. Solicitarea adecvată a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri/ comentarii adecvate la acestea; solicitarea/ oferirea de clarificări/ explicaţii.
3.2. Oferirea de răspunsuri la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opţiunile.
3.3. Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii/în mesaje de răspuns.
3.4. Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.
3.5. Avansarea unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalţi.
3.6. Redactarea de scrisori/ alte texte funcţionale pe diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul intenţionat.
3.7. Adaptarea formei mesajului la context/ la situaţia de comunicare în funcţie de stil (formal/ informal), respectând normele socio-culturale uzuale.
3.8. *Susţinerea cu argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuţii/al unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/ literare.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă.
4.2. Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a conţinutului unui text; rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte dat, a unui text citit.
4.3. Transferul informaţiilor din texte în diverse forme de prezentare.
4.4. Traducerea din limba franceză în limba maternă/ din limba maternă în limba franceză a unor texte/ mesaje de dificultate medie, din domenii de interes/ din domeniul de specializare.
4.5. *Rezumarea orală şi/sau în scris a esenţialului dintr-un text literar într-un număr determinat de cuvinte.
4.6. *Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/ prin raportare la experienţa personală.
4.7. *Raportarea mesajului literar la experienţe personale.

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) şi ştiinţe sociale (filiera vocaţională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferenţiat (CD).  

LIMBA MODERNĂ 2
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1. Desprinderea sensului global/ ideilor esenţiale dintr-un text dat.
1.2. Identificarea şi selectarea, din mesaje variate, de informaţii şi opinii relevante/ de informaţii punctuale/ de informaţii specifice.
1.3. Discriminarea între informaţii factuale şi opinii, în mesaje diverse.
1.4. Deducerea înţelesului unor elemente lexicale necunoscute, cu ajutorul contextului.
1.5. *Identificarea, prin citire rapidă, de informaţii/ detalii specifice dintr-un text mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru.
1.6. *Identificarea avantajelor şi a dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării unor decizii/ formulării unor soluţii.
1.7. *Corelarea de informaţii din diverse părţi ale unui text/din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală/ din alte surse.
2.2. Prezentarea/ Relatarea unui fapt divers/film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.
2.3. Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de uz curent şi specifice domeniului de specializare.
2.4. Redactarea de texte funcţionale variate (instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, pagini de jurnal etc.), aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate.
2.5. Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experienţe personale)/ profesional.
2.6. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, cu folosirea unui limbaj adecvat.
2.7. Emiterea de ipoteze şi susţinerea lor cu câteva argumente.
2.8. *Prezentarea şi comentarea unui film/a unei cărţi prin raportare la experienţa personală, cu exprimarea gândurilor şi/ sau sentimentelor despre acestea.

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului şi comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri/ exprimarea poziţiei (acord/ dezacord); solicitarea şi oferirea de clarificări, explicaţii.
3.2. Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal la un chestionar/ sondaj/ interviu.
3.3. Exprimarea unor sentimente şi reacţii (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferenţă, regret, uimire) referitoare la evenimente/ situaţii/ experienţe trăite sau aflate.
3.4. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar elaborat.
3.5. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulţumiri sau scuze.
3.6. Redactarea de texte funcţionale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenţii, a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).
3.7. Adecvarea formatului/ limbajului la subiect/ interlocutor/ cititorul intenţionat, cu utilizarea convenţiilor/ normelor sociale şi culturale folosite in comunicarea formală şi informală.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1. Luarea de notiţe dintr-o lectură, în vederea realizării unui raport/ unei informări.
4.2. Redarea, prin cuvinte proprii, a unor mesaje/ texte simple din domenii cunoscute.
4.3. Traducerea din limba franceză în limba maternă/ din limba maternă în limba franceză, a unui mesaj/ text de dificultate redusă.
4.4. Reducerea unui paragraf la o idee esenţială/ rezumarea conţinutului unui mesaj/ text.

4.5. Transferul informaţiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.
4.6. *Transferul şi adaptarea semnificaţiei unui text literar la contexte neliterare. 
*Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru specializarea filologie (filiera teoretică, profil umanist) care are prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferenţiat (CD).

LIMBA MODERNĂ 3
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1. Desprinderea semnificaţiei globale; identificarea şi selectarea informaţiei relevante/ ideilor principale şi a unor detalii din mesaje/ documente simple/ fragmente/ texte autentice simple pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.
1.2. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt şi simplu.
1.3. Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ, pe teme cunoscute.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1. Povestirea/ Relatarea unei activităţi, unui fapt divers/ eveniment/ film, unor experienţe/ întâmplări personale.
2.2. Formularea de întrebări şi răspunsuri/ de opinii argumentate despre ceea ce îi place/ nu îi place, pe o temă dată.
2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.
2.4. Explicarea folosirii unui produs/ aplicării unei proceduri şi răspunsul la întrebări de clarificare.
2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 
3.1. Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare.
3.2. Formularea de opinii/ sugestii, solicitarea şi formularea de instrucţiuni.
3.3. Oferirea de răspunsuri şi informaţii la întrebări simple (interviu/ chestionar).
3.4. Reformularea unui mesaj/ unor instrucţiuni.
3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la o scrisoare personală/ oficială sau la anunţuri din mass-media.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
 4.1. Redactarea unui text simplu, explicativ, prin transferarea informaţiilor dintr-o schemă/ diagramă/ tabel/ desen.
 4.2. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje simple pe teme de viaţă cotidiană.
 4.3. Rezumarea unui text simplu.
 4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba franceză în limba maternă/ din limba maternă în limba franceză.

FILIERA TEHNOLOGICĂ  
Clasa a XI-a si a XII-a, filiera tehnologică – ruta directă şi ruta progresivă de calificare profesională (toate calificările profesionale)


COMPETENŢE GENERALE
- Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris, identificarea şi selectarea de informaţii în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.
- Producerea de mesaje orale sau scrise în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.
- Realizarea de interacţiuni, în comunicarea orală (în situaţie de examen) sau scrisă, pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
1.1. Identificarea punctelor de vedere/ a opiniilor, atitudinilor exprimate de interlocutor (în situaţie de examen).
1.2. Identificarea de informaţii-cheie, necesare şi suficiente pentru a rezolva o sarcină de lucru.

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
2.1. Identificarea de informaţii, idei şi opinii relevante - necesare pentru a îndeplini o sarcină de lucru - în texte de informare generală/ în texte referitoare la domeniul de activitate.
2.2. Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii/ detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.
2.3. Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.
2.4. Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare.
2.5. Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.

3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea; solicitarea şi oferirea de informaţii, clarificări şi explicaţii.
3.2. Exprimarea propriilor opinii şi puncte de vedere - şi susţinerea lor cu argumente - pe teme diverse de interes/ din domeniul de activitate.
3.3. Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor/ instrucţiunilor şi a întrebărilor/ solicitărilor, folosind un limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile uzuale.
3.4. Prezentarea de descrieri:
- pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi/ sau profesional.
- *de activităţi, stări şi experienţe personale legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate.
- *de produse şi servicii specifice domeniului ocupaţional.

4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
4.1. Transmiterea de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.
4.2. Completarea de documente şi formulare profesionale, specifice domeniului ocupaţional.
4.3. Redactarea unor texte funcţionale variate, structurate, cu folosirea de conectori.
4.4. Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text, la subiect şi la cititorul intenţionat; utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă, formală şi informală.

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru Limba 2.      
III. CONŢINUTURI
LIMBA MODERNĂ 1
1. DOMENII TEMATICE
Temele pentru expuneri/ redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.
DOMENIUL PERSONAL 
 • Viaţa personală (stil de viaţă, locuinţă, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber, călătorii; factori de risc etc.)
 • Relaţii interpersonale în familie şi în societate, bunele maniere; relaţii între tineri (munca în echipă/ participarea la proiecte de cooperare educativă etc.). 
 •    Pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială). 
 • Universul adolescenţei (viaţa cotidiană, cultură, sport, probleme ale vieţii cotidiene: droguri/ alcool/ fumat/ SIDA etc.); universul afectiv al tinerilor.


DOMENIUL PUBLIC
 • Ţări, regiuni, oraşe – obiective/ situri culturale şi turistice (din Franţa metropolitană/ DOM – TOM/ spaţiul francofon). 
 • Aspecte semnificative din viaţa contemporană (sociale/ economice/ tehnice/ culturale/ ecologice). 
 • Serviciile în societatea contemporană (servicii medicale/ hoteliere/ instituţii organizatoare de spectacole etc.). 
 • Locuri şi instituţii publice (administrative/ culturale); relaţia cu instituţiile şi serviciile publice. 
 • Mijloace moderne de comunicare în masă. 
 • Mediu urban/ mediu rural. 
 • Mediul înconjurător; ocrotirea mediului şi dezvoltarea durabilă.

DOMENIUL OCUPAŢIONAL
 • Universul profesiilor şi al meseriilor – aspecte relevante; cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională (activităţi şi profesii). 
 • Preocupări, proiecte de formare individuală/ profesională.

DOMENIUL EDUCAŢIONAL, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 • Aspecte/ evoluţii/ tendinţe marcante în societatea franceză contemporană (viaţa socială, educaţie etc.); date importante din viaţa contemporană a Franţei; condiţia şi rolul femeii în societatea contemporană; *dezbateri importante în Franţa contemporană. 
 • Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural francez; viaţa culturală (muzee/ festivaluri/ evenimente culturale etc.); obiceiuri, tradiţii, sărbători tradiţionale; personalităţi din sfera culturală/ ştiinţifică/ sportivă; *mari scriitori francezi din literatura modernă şi contemporană. 
 • Progresul tehnologic în societatea avansată; realizări tehnologice marcante în spaţiul francofon; universul mass-media. 
 • Instituţii europene şi procesul de integrare europeană; *construcţia europeană, aportul Franţei la acest proces. 

2. FUNCŢII COMUNICATIVE
 • a se prezenta/ a-şi prezenta colegii/ mediul şi modul de lucru; 
 • a vorbi despre sine/ a se prezenta în cadrul unui interviu de angajare;
 • a exprima intenţii şi obiective legate de dezvoltarea personală;
 • a angaja/ a continua/ a încheia un schimb verbal;
 • a da/ a cere informaţii practice despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, experienţe personale;
 • a solicita/ a oferi ceva (un obiect/ un sprijin/ un serviciu etc.) în mod politicos;
 • a solicita, a da explicaţii/ lămuriri/ instrucţiuni, indicaţii; *a explica un fenomen/ o stare/ un proces;
 • a solicita repetarea şi reformularea unui mesaj;
 • a reda în vorbire indirectă spusele cuiva;
 • a identifica/ a descrie persoane, obiecte, locuri, activităţi, experienţe personale;
 • a compara stări/ acţiuni/ fapte;
 • a exprima cantitatea;
 • a relata activităţi/ evenimente/ o suită de acţiuni/ evenimente etc.;
 • a situa un eveniment în timp; 
 • a face propuneri;
 • a încuraja pe cineva;  
 • a cere/ a da/ a refuza permisiunea;
 •  a exprima o interdicţie;
 •  a da sfaturi;
 •  a face o urare/ a felicita;
 •  a exprima acordul, dezacordul (faţă de o acţiune/ un proiect/ un punct de vedere etc.);
 • a exprima necesitatea/ obligaţia;
 • a face o expunere pe o temă dată;
 •  a reda pe scurt (a rezuma) o naraţiune, o conversaţie;
 •  a exprima stări şi atitudini emoţionale (nerăbdarea, regretul, neliniştea; *admiraţia, interesul, mulţumirea);
 •  a solicita şi a exprima puncte de vedere, opinii personale;
 •  a susţine cu argumente un punct de vedere;
 •  a formula un raţionament relaţionând cauze-efecte/ ipoteze-concluzii;
 •  *a exprima aprecieri asupra unei acţiuni/ a unui produs concret sau abstract;
 •  *a justifica o opţiune/ o acţiune/ o atitudine;
 •  *a pune în valoare un element al mesajului.
3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
       Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1). 
Elemente de fonetică, lexic şi semantică

-          cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative specificate mai sus;
-           relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte);
-          câmp lexical;
-           conotaţie/ denotaţie;
-          particularităţi ortografice ale verbelor *registre ale limbii.
Elemente de morfologie
Articolul

-          hotărât, nehotărât, partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia de);
Substantivul
-          gen, număr (inclusiv cazuri particulare);
-          exprimarea cazurilor
Adjectivul (calificativ şi pronominal)

-          acordul adj. calificativ;
-           gradele de comparaţie (regulate şi neregulate);
-          adjective pronominale (posesive, demonstrative şi nehotărâte).
Numeralul
-          cardinal şi ordinal;
-           exprimarea procentelor; numerale fracţionare şi multiplicative.
Pronumele

-          pronumele personale cu funcţie de subiect;
-           pronumele on;
-          pronumele personale complemente (locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă), pronumele personale complemente combinate (locul lor în fraza asertivă şi imperativă);
-          pronumele reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât;
-          pronumele neutru le;
-          pronumele en şi y.
Verbul
-          modul indicativ (timpuri simple şi compuse);
-           modul condiţional (prezent, trecut);
-           modul conjunctiv (prezent, trecut, imperfect, *mai mult ca perfect - recunoaştere în texte);
-           modul imperativ;
-          modul infinitiv (forme şi contexte de utilizare: infinitivul prezent şi trecut, forma afirmativă şi negativă; V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf.);
-          modul gerunziu;
-          modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut;
-           diateză activă, reflexivă şi pasivă;
-          folosirea formelor perifrastice (aller, venir de, ...);
-          construcţii impersonale.
Adverbul
-          adverbul de mod, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie;
-          grade de comparaţie; adverbe cu grade de comparaţie neregulată.
Prepoziţia, conjuncţia

-          folosirea prepoziţiilor şi a conjuncţiilor;
-          conjuncţia si de interogaţie indirectă.
Elemente de sintaxă

-          subiectul, inversiunea subiectului;
-          predicatul, acordul subiectului cu predicatul;
-          atributul;
-          complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale.
-          concordanţa timpurilor la indicativ;
-           concordanţa timpurilor la condiţional (si condiţional: I, II, III);
-           concordanţa timpurilor la conjunctiv (limba vorbită);
-           folosirea conjunctivului: în propoziţiile completivă şi relativă; după verbe de dorinţă, voinţă, îndoială, sentimente, verbe de opinie la forma interogativă/ negativă; după conjuncţii, locuţiuni conjuncţionale, expresii impersonale;
-           exprimarea: cauzei, scopului, condiţiei, consecinţei, concesiei, necesităţii/ posibilităţii;
-          *comparaţia progresivă;
-           *propoziţia participială.
Elemente de organizare
a discursului, tipuri de texte


-          fraza activă, fraza pasivă;
-          fraza asertivă (afirmativă şi negativă);
-          fraza interogativă (directă şi indirectă);
-          fraza impersonală, imperativă, exclamativă; *fraza emfatică (detaşarea unui constituent, reluarea unui constituent prin pronume, prezentative, alte procedee de punere punere în evidenţă)
-          indicatori temporali şi spaţiali, articulatori logici; discurs direct şi indirect;
-          textul descriptiv, narativ, incitativ/ injonctiv, poetic, *dramatic, argumentativ (structura şi orientarea argumentativă, idei, argumente, exemple; analiză, producere şi ordonare de paragrafe; diverse tipuri de articulatori); rezumatul de text; scrisoare;
-          documentul iconic: lectura imaginii – imaginea publicitară, interpretarea imaginii fixe.

4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ
Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune, precum:
a) Sursa: pasaje din cărţi, articole de presă, broşuri, pliante etc., în limba franceză;
b) Tipul de text: text autentic literar/ neliterar;
c) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcţie de profil şi tipul de probă (oral/ scris);
d) Dificultate: în funcţie de nivel şi forma de studiu.

L1: Tipuri de texte:
 • texte autentice de informare generală, pagini Internet; 
 • articole de presă, texte publicitare; 
 • articole de enciclopedie/ lucrări de popularizare; 
 • opinii, comentarii/ dialoguri/ interviuri/ rapoarte/ referate/ eseuri/ povestiri etc.; 
 • texte funcţionale (proces-verbal, reclame, anunţuri, cereri, chestionare, fişe, prospecte, diagrame, grafice, tabele, formulare, C.V.); corespondenţă personală (scrisoare, felicitări, invitaţii etc.) şi oficială/ administrativă; 
 • *texte literare autentice; texte de tip reflexiv/ eseul reflectiv; fragmente de critică literară; dezbatere/ proces literar.

*Temele, funcţiile comunicative, elementele de construcţie a comunicării şi tipurile de texte marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializările filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) şi ştiinţe sociale (din cadrul filierei vocaţionale, profil militar M.A.I.) care au prevăzută în curriculumul diferenţiat 1 oră/ săpt. la limba modernă 1.

LIMBA MODERNĂ 2
1. DOMENII TEMATICE
Temele pentru expuneri/ redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.
DOMENIUL PERSONAL
 • Viaţa personală:
- familia (membrii familiei; relaţii interpersonale în familie);
- locuinţă, alimentaţie, cumpărături, sănătate etc.;
- relaţii între tineri (viaţa şcolară, comportamentul in societate, munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă, activităţi de timp liber: sport, hobby etc.).
 • Universul adolescenţei:
- viaţa cotidiană, stiluri de viaţă;
- universul afectiv al tinerilor; raportul între generaţii;
- pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială).
 • Corespondenţă şi proiecte şcolare.

DOMENIUL PUBLIC
 •  Ţări, regiuni, oraşe – obiective turistice şi culturale (din Franţa metropolitana/ spaţiul francofon); 
 • Aspecte din viaţa socială contemporană (locuri şi servicii publice; relaţia cu instituţiile şi serviciile publice); 
 • Mediul înconjurător; aspecte semnificative din mediul urban/ rural; 
 • Telecomunicaţii, transporturi moderne, mijloacele moderne de comunicare în masă; generaţia tânără şi tehnologia informaţiei.

DOMENIUL OCUPAŢIONAL
 • Universul profesiilor şi al meseriilor:
- meserii, profesii, ocupaţii, activităţi, meserii de viitor;
- cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională;
- preocupări, proiecte legate de viitorul profesional.
 • Demersuri administrative (completare de formulare, C.V. etc.).

DOMENIUL EDUCAŢIONAL, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 • Orientarea către diverse trasee de formare (învăţământ superior/ meserii); 
 • Tipuri de habitat şi stiluri de viaţă; 
 • Situri de interes turistic şi cultural din Franţa/ festivaluri/ evenimente culturale; 
 • Elemente importante din universul cultural francez (trecut şi prezent) şi francofon (datini, obiceiuri, sărbători tradiţionale, mâncăruri specifice etc.); 
 • Personalităţi din sfera artistică, ştiinţifică sau sportivă, realizări tehnologice marcante în spaţiul francofon. *Personalităţi din sfera literară; 
 • Relaţiile franco-române/ integrarea europeană; 
 • *Cooperare francofonă: programe/ instituţii/ actori. 
2. FUNCŢII COMUNICATIVE
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal/ informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2):

 • a se prezenta/ a-şi prezenta colegii/ mediul şi modul de lucru; 
 • a vorbi despre sine/ a se prezenta într-un interviu de angajare;
 • a solicita şi a oferi informaţii de ordin personal;
 • a situa în spaţiu persoane/ obiecte/ acţiuni;
 • a da informaţii cu caracter de orientare în spaţiu;
 • a descrie persoane/ obiecte/ locuri/ fenomene/ procese;
 • a caracteriza persoane/ fapte/ atitudini;
 • a situa un eveniment în timp;
 • a relata o acţiune/ o întâmplare/ un eveniment, o suită de acţiuni;
 • a solicita şi a oferi informaţii: 
- cu caracter general, informaţii practice despre persoane, obiecte, locuri, acţiuni/ persoane (identitate, pregătire, preocupări, profesie, proiecte, realizări);
- despre locuri de interes turistic;
-  despre evenimente, experienţe şi activităţi.
 • a solicita, a da explicaţii/ instrucţiuni/ lămuriri.
 • a invita/ a face o propunere; a accepta/ a refuza o invitaţie/ propunere;
 • a cere cuiva să facă ceva/ a interzice cuiva să facă ceva;
 • a exprima cantitatea;
 • a exprima o dorinţă, gusturi, preferinţe;
 • a exprima interese, intenţii şi preferinţe legate de dezvoltarea personală;
 • a exprima acordul/ dezacordul;
 • a exprima obligaţia, necesitatea, posibilitatea;
 • exprima certitudinea si îndoiala;
 • a exprima sentimente şi stări emoţionale;
 • a mulţumi, a răspunde la mulţumiri;
 • a se scuza;
 • a solicita şi a exprima o opinie personală;
 • a susţine cu argumente un punct de vedere;
 • a justifica o opţiune/ o acţiune/ o atitudine;
 • a reda în vorbire indirectă spusele cuiva;
 • *a pune în valoare un element al mesajului;
 • *a explica un fenomen/ o acţiune/ un proces, relaţionând cauze şi efecte; 
 • *a exprima aprecieri asupra unei acţiuni/a unui produs concret sau abstract.
3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2).
Elemente fonetice şi lexicale

-  cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative specificate mai sus;
- *câmpuri lexicale; *conotaţie/ denotaţie; *registre ale limbii franceze;
- relaţii semantice: antonimie, sinonimie, omonimie; familii de cuvinte;
- particularităţi ortografice ale verbelor.
Elemente de morfologie si sintaxa
Articolul si substantivul

- articolul hotărât şi nehotărât;
- articolul partitiv; cazuri de substituire;
- substantivul – gen, număr (inclusiv cazuri particulare).
Adjectivul
- adjectivul calificativ: acordul şi gradele de comparaţie;
- adjective pronominale (posesive, demonstrative şi nehotărâte).
Numeralul
- numeralul cardinal şi ordinal.
Pronumele
- pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate);
- pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă);
- pronumele posesiv;
- pronumele demonstrativ;
- pronumele relativ simplu şi compus;
- pronumele nehotărât (forme frecvente);
- pronumele adverbiale en şi y.
Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfectul simplu (recunoaştere), mai mult ca perfect, viitor;
- modul imperativ;
- modul condiţional (prezent şi trecut);
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente); subjonctivul trecut (recunoaştere); contexte de utilizare de mare frecvenţă;
- modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut; cazuri de non-acord al participiului trecut la verbele conjugate cu auxiliarul être;
- modul infinitiv (prezent, trecut); construcţiile V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf;
- modul gerunziu;
- forme verbale perifrastice (aller,…. venir de,… être en train de + infinitiv);
- construcţii impersonale;
- discurs direct şi indirect.
Adverbul
- adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie;
- adverbe cu grade comparaţie neregulate (bien, mal).

Prepoziţia, conjuncţia

-          prepoziţii şi conjuncţii cu mare frecvenţă în comunicare.
Sintaxa propoziţiei
- subiectul, inversiunea subiectului; predicatul, acordul subiectului cu predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale.
Sintaxa frazei
- concordanţa timpurilor la modul indicativ;
- concordanţa timpurilor la modul subjonctiv (limba vorbită);
- folosirea subjonctivului după verbe care exprimă voinţa, ordinul, îndoiala, sentimente şi stări emoţionale;
- exprimarea cauzei, scopului, ipotezei (si condiţional: I, II, III), consecinţei, *concesiei (bien que...., quoique..., malgré..., en dépit de...).
Tipuri şi forme de fraze
- asertivă (afirmativă şi negativă), interogativă, imperativă, emfatică (principalele procedee ale emfazei).

Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte (recunoaştere, caracteristici/ elemente structurale de bază);
- textul narativ, descriptiv, injonctiv, *poetic, argumentativ.


4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ
(caracteristici comune cu cele de la punctul 4, pagina 10)
L2: Tipuri de texte:
- texte/ fragmente autentice de informare generală, pagini Internet;
- texte de popularizare/ texte din mass-media (presă scrisă, anunţuri, publicitate);
- texte/ paragrafe descriptive şi narative; interviu, chestionar, sondaj de opinii;

- eseuri şi texte funcţionale (corespondenţă – scrisoare, mesaj email, telegramă, felicitare, invitaţie; cereri, formulare, CV, procese verbale, rapoarte, prospecte, cereri, reclamaţii);
- scurte povestiri, comentarii, texte literare autentice; critică literară; eseu de opinie, eseu argumentativ etc..
*Temele, funcţiile comunicative, elementele de construcţie a comunicării şi tipurile de texte, marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializarea filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) care are prevăzută în curriculumul diferenţiat 1 oră/ săpt. la limba modernă 2.

LIMBA MODERNĂ 3
1. DOMENII TEMATICE
Temele pentru expuneri/ redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.
 
DOMENIUL PERSONAL
 • Persoane (însuşiri fizice, naţionalitate, starea sănătăţii); 
 • Familia: membrii familiei, relaţii interpersonale;
 • Petrecerea timpului liber: aniversări, activităţi sportive/ artistice, emisiuni de radio/ televiziune/ excursii/ vacanţe etc.;
 • Universul adolescenţei (viaţă cotidiană, preocupări, idoli, vestimentaţie, modă etc.); relaţii între tineri (în activitatea şcolară, în timpul liber, corespondenţă); universul afectiv al tinerilor.
DOMENIUL PUBLIC
 • Orientarea în spaţiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport; 
 • Mediul urban/ mediul rural;
 • Lumea înconjurătoare: plante şi animale;
 • Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, tehnologice, ecologice/ educaţie etc.); alimentaţie, cumpărături, magazine, preţuri.
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
 • Universul profesiilor şi al meseriilor: aspecte relevante; proiecte de continuare a studiilor şi/ sau de formare profesională; 
 • Demersuri administrative (completare de formulare, Curriculum Vitae).
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
 • Şcoala (relaţii cu colegii, orar, materii); 
 • Mass-media pentru tineret;
 • Universul francez:
- oraşe şi situri de interes cultural din Franţa;
- date de referinţă din istoria Franţei;
- obiceiuri şi tradiţii, sărbători tradiţionale.
 • Francofonia şi universul francofon: repere geografice şi culturale (ţări, regiuni, oraşe, obiective turistice şi culturale, instituţii culturale); 
 • Personalităţi marcante din sfera culturală/ ştiinţifică/ sportivă.
2. FUNCŢII COMUNICATIVE
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal/ informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3):
 • a prezenta/a se prezenta/ a răspunde la prezentare; a vorbi despre sine; 
 • a iniţia, a continua, a încheia un schimb verbal (faţă în faţă/ convorbire telefonică); 
 • a solicita şi a oferi informaţii de ordin personal;
 • a solicita/ a da informaţii diverse (despre persoane/ obiecte/ activităţi/ timp/ oră, program de lucru);
 • a solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare;
 • a identifica/ a localiza persoane şi obiecte;
 • a descrie un obiect, o persoană, sărbători/ obiceiuri;
 • a povesti o întâmplare/ un eveniment;
 • a situa un eveniment în timp;
 •  a invita; a accepta, a refuza o invitaţie/ o ofertă.
 • a mulţumi/ a răspunde la mulţumiri;
 • a se scuza/ a răspunde la scuze;
 • a exprima gusturi, preferinţe;
 •  a exprima o apreciere/ o judecată;
 • a exprima ipoteze;
 • a face comparaţii;
 • a exprima intenţia, obligaţia;
 • a exprima o dorinţă, un sentiment;
 • a exprima ceea ce îţi place/ nu îţi place;
 • a cere cuiva să facă ceva;
 • a solicita şi a da permisiunea de a face ceva;
 • a exprima acordul, dezacordul;
 • a exprima stări emoţionale (mulţumire/ satisfacţie, surpriză, mirare), sentimente;
 • a solicita şi a oferi o părere personală.

3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3).
Elemente fonetice şi lexicale

- cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi actelor de vorbire specificate mai sus;
- relaţii semantice: sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte.
Elemente de morfologie si sintaxa
Articolul

- articolul hotărât şi nehotărât;
- articolul partitiv (forme; înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia de).

Substantivul
gen, număr ; exprimarea cazurilor (construcţii cu prepoziţiile à şi de); nume de ţări (masculin, feminin).
Adjectivul
- adjectivul calificativ, acordul adjectivului, gradele de comparaţie regulată şi neregulate (bon);
- adjectivul posesiv;
- adjective nehotărâte - forme frecvente.
Numeralul
- numeralul cardinal şi ordinal.
Pronumele
- pronumele personale subiecte (forme neaccentuate şi accentuate);
- pronumele personal cu funcţie de complement direct şi indirect; locul lor în fraza asertivă şi imperativă;
- pronumele demonstrativ simplu şi compus;
- pronumele interogativ (qui, que, ) şi pronumele relative simple (qui, que, quoi, où, dont);
- pronume demonstrative neutre: ceci, cela, ça;
- pronumele nehotărâte - forme frecvente;
- pronumele adverbial en şi y;
- pronumele on.
Verbul
- modul indicativ (prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitorul simplu şi viitorul apropiat);
- modul condiţional (prezent si trecut);
- modul subjonctiv prezent: cazuri frecvente de utilizare;
- modul imperativ prezent;
- modul participiu, acordul participiului trecut cu subiectul;
Adverbul
-          adverbul de mod (formare); gradele de comparaţie.
Prepoziţia, conjuncţia

-          prepoziţii şi conjuncţii frecvente în comunicare.
Sintaxa propoziţiei
- subiectul, inversiunea subiectului; predicatul, acordul subiectului cu predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale.
Sintaxa frazei
- concordanţa timpurilor la indicativ în subordonata completivă directă;
- subordonata circumstanţială introdusă prin si condiţional (I, II, III).
Tipuri şi forme de fraze
- fraza asertivă (afirmativă şi negativă);
- fraza interogativă (intonaţia melodică, construcţia perifrastică, inversiunea subiectului);
- fraza exclamativă.
 
 4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ
(caracteristici comune cu cele de la punctul 4, pagina 10)
L3: Tipuri de texte:
- fragmente/ texte de informare generală (descriptive, narative) şi de specialitate;
- articole de presă, publicitate;
- dialoguri, povestiri, descrieri, interviuri, rezumat, texte argumentative;
- texte funcţionale (cereri, reclame, anunţuri; chestionare, rapoarte , scheme, diagrame, desene, tabele; broşuri de informare, instrucţiuni; scrisori personale: carte poştală, felicitare, invitaţie, telegramă/ scrisori oficiale de diverse tipuri).

 
 
FILIERA TEHNOLOGICĂ
 
LIMBA MODERNĂ 1, LIMBA MODERNĂ 2
Clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională
Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională
1. DOMENII TEMATICE
DOMENIUL PERSONAL
 • Viaţa personală: educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri; 
 • Relaţii interpersonale/ profesionale, viaţa de echipă;
 • Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber).
DOMENIUL PUBLIC
 • Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice/ ştiinţifice/ tehnice/ ecologice/ strategii de utilizare a resurselor); 
 • Tinerii şi viaţa comunitară;
 • Democraţie, civism şi drepturile omului;
 • Mass-media.
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
 • Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional; 
 • Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
 • Organizarea locului de muncă (instituţiei, companiei), comportament profesional, deontologie profesională;
 • Echipamente, activităţi, operaţii şi procese de producţie (în funcţie de specializare);
 • Produse şi servicii, calitatea serviciilor/ produselor.
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
 •  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice; 
 • Viaţa culturală şi lumea artelor;
 • Patrimoniul socio-cultural european;
 • Repere culturale ale spaţiului lingvistic francofon - trecut şi prezent.
2. FUNCŢII COMUNICATIVESe va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal/ informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru filiera tehnologică.
 • a solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal; 
 • a solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular;
 • a solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare;
 • a solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri etc.);
 • a solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale;
 • a solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic/ săptămânal;
 • a descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, evenimente, procese;
 • a formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute;
 • a formula oferte/ invitaţii;
 • a accepta şi a refuza o ofertă/ invitaţie;
 • a exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune;
 • a solicita şi acorda/ refuza permisiunea de face ceva;
 • a oferi un obiect în mod politicos;
 • a exprima mulţumiri;
 • a cere scuze; 
 • a utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv telefonice);
 • a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie (faţă în faţă, la telefon);
 • a solicita şi a da instrucţiuni/ indicaţii;
 • a solicita şi a da sfaturi;
 • a solicita şi a formula propuneri, sugestii;
 • a solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul;
 • a corecta/ încuraja/ avertiza pe cineva;
 •  a exprima obligaţia/ necesitatea/ interdicţia de a face ceva;
 • a exprima diverse grade de certitudine;
 •  a exprima presupuneri;
 • a exprima probabilitatea;
 • a exprima acţiuni/ stări posibile;
 • a exprima condiţii;
 • a exprima cauze şi consecinţe;
 • a exprima intenţii, dorinţe, preferinţe;
 • a exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere;
 • a exprima o hotărâre sau o promisiune;
 • a formula concluzii;
 •  a formula decizii;
 • a solicita/ a exprima opinii, puncte de vedere personale;
 •  a argumenta/ justifica opinii/ puncte de vedere personale;
 • a exprima satisfacţia/ insatisfacţia faţă de un punct de vedere;
 • a exprima şi a motiva acordul/ dezacordul;
 •  a contrazice opiniile altora;
 • a cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj;
 • a cere şi a da detalii şi explicaţii;
 •  a solicita repetarea şi reformularea.
3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform programelor şcolare pentru filiera tehnologică.

Articolul: cazuri speciale de utilizare a articolului, omisiunea articolului;
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective;
Adjectivul: comparaţia neregulată;
Pronumele: neutru „le”;
Numeralul: numerale ordinale (fracţionare, multiplicative); procente;
Verbul: diateza pasivă; construcţii cu infinitivul şi cu participiul, acordul participiului trecut;
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie;
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de mod; conjuncţii; locuţiuni;
Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă şi indirectă.

4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ
 
Filiera tehnologică: Tipuri de texte:
 • prezentări de produse/ interviuri/ eseuri; 
 • texte/fragmente autentice de informare generala, pagini Internet; texte de popularizare; articole de presă, texte publicitare;
 • texte specifice domeniului ocupaţional: texte de lege şi reglementări, manuale, rapoarte, note, fişe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice;
 • texte funcţionale: (corespondenţă: scrisori, fax, note, circulare, mesaje e-mail, faxuri, cereri, reclamaţii; procese verbale, rapoarte, formulare, instrucţiuni, broşuri de informare, prospecte; C.V. etc.);
 • formulare şi alte documente specifice domeniului ocupaţional (facturi, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, comenzi etc.).
 
 
NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.